วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาระงานที่ 4


คำถาม

1.น้ำตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose Sugar) มีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไร

2.ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Bese) แบ่งเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

3.นิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอสามารถจำแนกได้กี่ชนิด อะไรบ้าง

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาระงานที่ 3คำถามส่วนที่ 2

1.โครโมโซมที่มีลักษณะคล้ายเส้นด้ายบางๆเรียกว่าอะไร

2.ภายในนิวเคลียสจะมีองค์ประกอบที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร

3.โครโมโซมมีองค์ประกอบเป็นสารเคมีประเภทใดบ้าง


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาระงานที่2คำถาม


1.การแบ่งเซลล์มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
2.นิวเคลียสที่มีโครงสร้างเป็นลักษณะเส้น เรียกว่าอะไร
3.การสะสมลักษณะทางพันธุกรรมจำนวนมากทำให้เกิดสิ่งใด